Navigace

Mikulčické ediční řady

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vydává několik edičních řad dotýkajících se mikulčického výzkumu.

Ediční řada věnovaná publikaci příspěvků (monografií, studií a článků) k problematice slovanského hradiště v Mikulčicích a jeho zázemí. Přináší zejména pramenné publikace mikulčického materiálu, méně teoretické studie. Vychází od r. 1995, dosud vyšlo 10 svazků.

Ediční řada věnovaná publikaci příspěvků z Mezinárodních mikulčických kolokvií, pořádaných k vybraným problémům studia středoevropského raného středověku, a z dalších pracovních jednání. Má formu monotematických konferenčních sborníků nebo kolektivních monografií. Vychází od r. 1994, dosud vyšlo 10 svazků.

Ediční řada věnovaná problematice říční archeologie v Mikulčicích. Předně přináší publikaci unikátních velkoplošných odkryvů zaniklých říčních ramen, realizovaných v Mikulčicích v 60.–80. letech minulého století. Má sloužit i k zveřejňování výsledků nových moderních interdisciplinárních výzkumů k problematice říční archeologie. Vychází od roku 2014. Dosud vyšel jeden svazek.

Ediční řada věnovaná prezentaci výsledků archeologického výzkumu v Mikulčicích širší veřejnosti. Vychází od roku 2000. Dosud byly vydány dva svazky. Z čehož první svazek „Terénní výzkum v Mikulčicích“ vyšel ve dvou vydáních a čtyřech jazykových mutacích. Druhý svazek „Hradiště Mikulčice-Valy a Velká Morava“ byl uveden v roce 2016.