Navigace

Naše poslání

Nová výzkumná základna v Mikulčicích-Trapíkově byla uvedena do provozu v roce 2014 – šest let po tragickém požáru původní základny na akropoli hradiště Mikulčice-Valy a šedesát let po zahájení výzkumu na této evropsky proslulé archeologické lokalitě. Přesun archeologického pracoviště z centra památkového areálu do jeho okrajové zóny zaručuje, že moderní objekt nebude narušovat autenticitu jádrového území národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích, současně však umožní pokračování intenzivního výzkumu této evropsky proslulé archeologické lokality. Základna chce být nejen výzkumným centrem, ale i kulturním a edukačním místem v dnešní mikulčické archeologické krajině.

Nová základna poskytuje optimální podmínky pro fundovaný interdisciplinární archeologický výzkum Mikulčic, Velké Moravy a středoevropského raného středověku.

Nová základna je nejmodernějším archeologickým výzkumným pracovištěm v České republice. Archeologické nálezy z Mikulčic, jejich zázemí, ale i z dalších raně středověkých lokalit na Moravě jsou zde konzervačně a restaurátorsky ošetřovány, dokumentovány, ukládány ve studijních depozitářích a odborně vyhodnocovány. Jsou tak spolu s odpovídajícím technickým zázemím zpřístupněny pracovníkům Archeologického ústavu, ale i dalším badatelům a zájemcům. Databázové aplikace mikulčického výzkumu mají být východiskem pro budování veřejných informačních systémů archeologie moravského raného středověku. Ediční činnost pracoviště reprezentuje několik publikačních řad – převážně cizojazyčných.

Cílem mikulčického výzkumu je studium Mikulčic a Velké Moravy v co nejširších souvislostech. Celý interdisciplinární archeologický výzkum má vést k zodpovězení základní a dosud ne zcela uspokojivě vysvětlené otázky, čím byly Mikulčice a Velká Morava v dějinách středovýchodní Evropy 9. století po Kr. Svou úzkou vazbou na vlastní archeologickou lokalitu si pracoviště udržuje možnost ověřovat konkrétní otázky bádání přímo v terénu. Výjimečné zachování lokality Mikulčice-Valy dovoluje řešení otázek na jiných velkomoravských nalezištích nedostupná. Z rozmanitých témat výzkumu stojí na předních místech zájmu pracoviště studium počátků křesťanství a státnosti na našem území, dále sociální a hospodářská problematika raně středověkého osídlení, stejně jako rekonstrukce přírodního prostředí velkomoravských ostrovních hradů. Lokalita Mikulčice-Valy reprezentuje svým historickým i vědeckým významem raně středověké mocenské centrum par excellence. Archeologická základna v Mikulčicích se v těchto souvislostech nabízí jako excelentní centrum mezinárodního výzkumu Velké Moravy.