Navigace

Kalendář akcí

Archeologický ústav AV ČR, Brno vydal koncem roku 2014 knihu svého vědeckého pracovníka Marka Hladíka Hospodárske zázemie Mikulčíc. Sídelná štruktúra na strednom toku rieky Morava v 9. – 1. polovici 13. storočia. Cílem práce je (re)konstrukce sídelních forem a struktur a studium vývoje sídelního systému v prostoru hospodářského zázemí raně středověké centrální aglomerace Mikulčice-Valy, definovaného okruhem cca 10 km kolem pomyslného středu mocenského centra. Postavení tohoto prostoru je sledováno v rámci širšího regionu středního toku Moravy. Základním principem výzkumu je analýza vztahu mezi formálními vlastnostmi archeologických dat a geografickým prostorem. V praktické rovině je výzkum postaven na práci v prostředí GIS.