Navigace

Kalendář akcí

V těchto dnech dokončuje mikulčické pracoviště Archeologického ústavu výzkum polykulturního sídliště na jihozápadním okraji obce Mikulčice v trati „Podbřežníky“. Tento výzkum navazuje na odkryvy z let 2006–2008, kdy byla tato lokalita poprvé zkoumána z důvodu plánované výstavby nových rodinných domů. V letošním roce by v těchto místech měla přibýt nová ulice, a právě v prostoru inženýrských sítí a parcel budoucích domů byl proveden předstihový archeologický výzkum. Na mírném SZ svahu nad řekou Kyjovkou byla v délce 200 m a šířce zhruba 20 m skryta ornice a postupně zde bylo objeveno několik desítek archeologických objektů z různých historických období. Podobně jako při dřívějším výzkumu před více než deseti lety převažovaly doklady přítomnosti slovanského osídlení z 9. století – z doby Velké Moravy a keltského sídliště z tzv. laténského období (patrně z 2.–3. století před n.l.). Některé odpadní jámy by dle předběžného odhadu mohly být ještě starší – z doby bronzové či konce pozdní doby kamenné.

Z nejzajímavějších objektů je třeba zmínit zahloubenou velkomoravskou zemnici s kamennou pecí, v níž byly odkryty kosterní pozůstatky čtyř jedinců v dětském věku, několik hlubokých jam na ukládání obilí (jedna s kostrou koně) a objekt kůlové konstrukce z doby laténské, v němž bylo odkryto větší množství zlomků jantaru.

Výzkum probíhal i s pomocí účastníků mikulčické „Školy archeologie pro zahraniční studenty“. Pět studentů z Rakouska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska se v průběhu dvou týdnů seznámili jak s různými technikami postupného odkrývání archeologických situací, tak s nejmodernějšími metodami dokumentace pomocí fotogrammetrie s vazbou na geoinformační systémy, které na našem pracovišti standardně používáme. Aktivně se též podíleli na získávání paleobotanických dokladů (uhlíky, obilky, zbytky plevelů, apod.) z množství vzorků, které systematicky odebíráme ze všech archeologických objektů. Studenti vytvořili dobrou partu a dle jejich odezvy byli s naší „školou archeologie“ velice spokojeni.