Navigace

Kalendář akcí

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

Program Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

10.–11.11. Čechyňská 19, Brno
Dny otevřených dveří
Prohlídka pracoviště Vás seznámí s vybranými okruhy činnosti ústavu, jeho historií a vědeckou činností. Mezi prezentovanými tématy bude například problematika památkové péče, správa knihovny a archivu, prohlídka laboratoře s archeologickými nálezy, apod. Nedílnou součástí archeologického výzkumu jsou také obory, s nimiž archeologie úzce spolupracuje, návštěvník proto nahlédne také pod pokličku oboru antropologie či archeobotaniky. Prohlídka bude jako každý rok zpestřena „živou archeologií“ .
Plakát

6. 11. 18:00 Čechyňská 19, Brno
PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Poslední lovci Českého ráje
Oteplení na konci poslední doby ledové znamenalo pro lovce a sběrače střední Evropy obrovskou změnu, které se museli přizpůsobit. Toto období, které nazýváme mezolitem, patří i přes značné množství lokalit mezi nejméně poznané etapy středoevropského pravěku. Pískovcová oblast Český ráj je díky kombinaci mnoha faktorů jedním z nejlépe dochovaných míst této doby v ČR a zároveň územím, kde se setkali poslední lovci a nově objevivší zemědělci.
Plakát

7. 11. 18:00 Čechyňská 19, Brno
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D., Mgr. Patrick Bárta
Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír
Zbraně a zbroj patřily již od nepaměti k základní výbavě člověka a doprovázel je výrazný technologický pokrok. Úroveň technologie výroby zbraní vždy byla zrcadlem civilizační úrovně společnosti, neboť představuje špičku jejích možností. V období středověku a raného novověku nalézáme zbraně a zbroj v majetku příslušníků všech tehdejších sociálních vrstev. Interaktivní přednáška prezentuje celou řadu originálních předmětů a představí též původní výrobní postupy a techniky zdobení zbraní.
Plakát

8. 11. 18:00 Čechyňská 19, Brno
PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Velkomoravské Mikulčice a archeologie 21. století
Mikulčice, »vlajková loď« Archeologického ústavu AV ČR v Brně, reprezentují jak evropsky proslulou archeologickou lokalitu, tak nejmodernější archeologické pracoviště v České republice. Zájemci o aktuální otázky a nejnovější objevy z raně středověké archeologie Mikulčic a Velké Moravy se na přednášce dozvědí nejnovější výsledky archeologického bádání ve spolupráci s dalšími vědními obory.
Plakát

9. 11. 18:00, Galerie Závodný, Mikulov
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
Dokázala civilizace ubránit své hranice před barbary? Příklady z Římské říše
K živě diskutovaným tématům v současné Evropě patří možnosti a formy obrany vnějších hranic a reakce na migrační tlaky z různých částí světa. Pro lepší pochopení naší současné situace lze poučení nacházet také v minulosti našeho kontinentu. Při přednášce budou nastíněny hlavní nástroje, které před zhruba 2000 lety aplikovala slavná Římská říše. Náležela k nim například intenzivní vojenská kontrola vnějších hranic a nejrůznější formy politických řešení migrací.
Plakát

9. 11. 17:00 Synagoga Břeclav
PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.
O hrobech a pohřbívání na Velké Moravě
O unikátních a úžasných nálezech z velkomoravských hrobů, především šperků a zbraní, již bylo napsáno mnoho stran a natočeno mnoho metrů filmového materiálu. Jak to však bylo s pohřbíváním, s rituálem přechodu mrtvého z reálného života do záhrobí, jak a v čem byl mrtvý pohřbíván, co vše lze z odkryvu hrobů vyčíst o mrtvém či o pohřbívajících, co znamenají nálezy v hrobech, co může říci výzkum hrobů o tehdejší společnosti? To vše bude k slyšení a vidění na této přednášce.
Plakát

10. 11. 18:00, Slezská univerzita v Opavě
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. , Mgr. Jana Gryc
Pronikli Vikingové v 10.–11. století až na Moravu?
Sporé důkazy o vztazích Moravy se severním vikingským prostředím máme doloženy již z období Velké Moravy, kdy se po tzv. Jantarové stezce prostřednictvím kupců dostávaly do středu Evropy produkty tamních dílen, zvláště jantar. Poslední výzkumy nížinného hradiska v Opavě-Kylešovicích však odhalují dlouhodobější přítomnost Seveřanů na našem území po zániku mojmírovské Moravy. Jaké archeologické doklady zanechali Vikingové (či lépe řečeno Varjagové) na našem území, se dozvíte při přednášce.
Plakát

10. 11. 18:00, Archeopark Pavlov
doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
Živá archeologie – mezi lovci mamutů a sibiřskými pastevci
Při etnoarcheologických výzkumech v severozápadní Sibiři jsme sledovali sídlištní chování Něnců, sezonalitu tábořišť i využití krajiny při pastvě sobů, rybolovu a lovu. Na ploše 100 km2 jsme zdokumentovali 20 opuštěných tábořišť a stopy po dalších lidských aktivitách od r. 1966 po současnost. I po té, co byla opuštěna, si tábořiště zachovala podobnou strukturu, jakou pozorujeme již u lovců mamutů. Jaké podobnosti zde nacházíme a jak informace zpracováváme, se dozvíte na přednášce.
Plakát