Navigace

Mikulčické ediční řady

V okrajové zóně raně středověké centrální aglomerace Mikulčice-Valy byla na písečné duně odkryta v letech 2010–2015 část velkomoravského sídliště a pohřebiště. Publikace předkládá výsledky terénního výzkumu na poloze Trapíkov a jejich interpretaci, jež umožnila prohloubit poznání socio-ekonomických vztahů společnosti 9.–10. století. Na základě výsledků interdisciplinárního výzkumu (archeologie, archeobotaniky, archeozoologie, geoarcheologie, radiokarbonového datování, izotopových analýz a antropologie) prezentují autoři archeologický model vztahů velkomoravských center s jejich hospodářským zázemím a diskutují základní parametry rurální ekonomiky a organizační a funkční principy Velké Moravy

Contents

1. Introduction
9–11

2. Comments on the Historical, Methodological and Methodical Framework of the Research
13–15

3. Research Objectives and Methodology
17–19

4. Theoretical Models of Economic and Social Relations Between the Great Moravian Agglomerations and the Nearby Settlements
21–24

5. Archaeological Research at the Mikulcice- Trapíkov Site (Chronological Overview, Methodology of Field Research, Basic Records and Publication of Archaeological Data)
25–31

6. Excavation Results, Archaeological Contexts
33–43

7. Results of Fieldwork and Portable Finds: Artefacts and Ecofacts
45–109

8. Archaeological Model of the Trapíkov Settlement and the Hinterland ofthe Mikulcice-Valy Agglomeration
111–118

9. Rural Economy and Centres in the Context of the Organisational and Functional Principles of Great Moravia
119–141

10. Conclusion
143–146

11. References
147–156

12. Environmental Analyses
157–168

13. List of Dwellings, Cultural Layer, Features and Graves
169–172

14. Resumé
173–177

15. Tables
179–220

16. List of Contributors
221