Navigace

Mikulčické ediční řady

Klanica et al. 2019 – Z. Klanica, B. Kavánová, P. Kouřil, Š. Ungerman, Mikulčice – Die Nekropole an der dreischiffgen Basilika. Studien zum Burgwall von Mikulčice 12 (Brno 2019).
Svazek XII je pramennou publikací, jejímž cílem je shromáždit a kriticky revidovat dostupná data k pohřebišti kolem trojlodní baziliky (3. kostel) na raně středověkém hradišti Mikulčice – Valy. Toto pohřebiště čítá 562 hrobů a je tak největším dosud odkrytým pohřebištěm na lokalitě. Jeho význam tkví především v tom, že zde byla pohřbena početná skupina příslušníků vládnoucí vrstvy velkomoravské společnosti, o čemž svědčí nákladná úprava mnoha hrobů i jejich bohatá výbava. V úvodní kapitole knihy jsou nastíněny okolnosti archeologického výzkumu kolem 3. kostela, způsob jeho dokumentace a okolnosti vzniku předkládané publikace. Vlastní katalog obsahuje popisy a kresby hrobů i předmětů nalezených v hrobech; na závěr je připojena vybraná fotografická terénní dokumentace.

Inhalt

Einführung
11–18

Katalog
19–349

Fototafeln
351–411

Literaturverzeichnis
413