Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace

Suburbium hradiště v Mikulčicích. Devátý svazek řady Studien zum Burgwall von Mikulčice (SBM) prezentuje poprvé v rámci této ediční řady pramenné zpracování archeologické nálezové situace jedné významné, přirozeně vymezené komponenty mikulčické raně středověké aglomerace – suburbia (podhradí). Pět z osmi doložených sídlištních areálů suburbia je podrobně archeologicky vyhodnoceno a nakonec jsou všechny části podhradí vzájemné srovnány. Kniha tak přináší na základě kritické post-exkavační analýzy „starých“ (1954–1992) i několika nedávných terénních výzkumů aktuální, relativně reprezentativní archeologický obraz osídlení podhradí Mikulčic, doplněný o výpověď archeobotanických analýz. Přispívá tak k poznání tzv. vedlejších areálů raně středověkých hradišť, tradičně spojovaných s řemeslným, částečně i zemědělským, obecně služebných zajištěním mocenských center.

 

Anmerkung

Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice. Das 9. Band der Studien zum Burgwall von Mikulčice (SBM) präsentiert erstmals in dieser Schriftenreihe eine befundorientierte Aufarbeitung von Grabungsergebnissen im Bereich einer bedeutenden, natürlich abgegrenzten Komponente der frühmittelalterlichen Agglomeration – des Suburbiums. Von den acht nachgewiesenen Siedlungsarealen des Suburbiums werden fünf Areale detailliert ausgewertet und abschließend werden sämtliche suburbanen Siedlungsteile vergleichend behandelt. Auf diese Weise bietet der Band auf der Basis einer kritischen archäologischen Aufarbeitung der „alten“ (1954–1992) und ergänzenden neueren Grabungen mitsamt einer archäobotanischen Untersuchung ein aktuelles, relativ repräsentatives siedlungsarchäologisches Bild des Mikulčicer Suburbiums. Er trägt so zur Erkenntnis der sog. Nebenareale der frühmittelalterlichen Burganlagen bei, die traditionell mit der handwerklichen, dienstleistenden und mitunter auch der landwirtschaftlichen Versorgung des Zentrums in Zusammenhang gebracht werden.

Inhalt

Inhalt

Vorwort
7

Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice – grundlegende Charakteristika, Topographie und naturräumliche Bedingungen (Lumír Poláček)
9–19

Das Siedlungs- und Bestattungsareal „Žabník“ im Suburbium des Burgwalls von Mikulčice (Andrea Bartošková)
21–141

Die Besiedlung des nordwestlichen Suburbiums im Bereich des Burgwalls von Mikulčice (Marek Hladík)
143–155

Die Besiedlung im nördlichen Suburbium des Burgwalls von Mikulčice (Grabungsflächen P 1974-II und P 2005) (Marian Mazuch)
157–238

Das Siedlungs- und Bestattungsareal „Těšický les“ im Suburbium von Mikulčice – Ergebnisse der Sondierungen 1955–2005 (Marek Hladík)
239–308

Flächenfreilegungen in der Flur „Kostelec“ und ihre Aussage zur Siedlungsentwicklung des Areals „Těšický les“ im Suburbium von Mikulčice (Grabungsflächen T 1968-71 und T 1975-76) (Marek Hladík)
309–358

Die Besiedlung im östlichen Suburbium des Burgwalls von Mikulčice (Grabung C 1991 in der Flur „Rubisko“) (Marian Mazuch)
359–388

Die unbefestigten Areale des Burgwalls von Mikulčice aus archäobotanischer Sicht (Michaela Látková – Mária Hajnalová)
389–436

Das siedlungsarchäologische Bild des Suburbiums von Mikulčice (Lumír Poláček – Andrea Bartošková – Marian Mazuch – Marek Hladík)
437–472

Literaturverzeichnis
473–485

Liste der Autoren
487