Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
Svazek je věnován hodnocení archeobotanických dat získaných z nových archeologických výzkumů v prostoru mikulčicko-kopčanské sídelní aglomerace v období 2005-2014. Díky intenzívnímu odběru vzorků v terénu a aplikaci nejmodernějších technik extrakce rostlinných makrozbytků z archeologických uloženin se podařilo shromáždit rozsáhlý a z hlediska původu značně diferencovaný archebotanický soubor. Detailní znalosti o archeologickém kontextu vzorků umožnily aplikovat sérii tafonomických, matematických a ekologických analýz. Konfrontací získaných archeobotanických poznatků s existujícími archeologickými teoriemi vznikla studie dotýkající se otázek produkce zemědělských plodin a zásobování sídelní aglomerace potravinami rostlinného charakteru.

Contents

1. Introduction
13–16

2. Natural conditions
17–20

3. Cultural and historical situation
21–22

4. Methodology
23–32

5. Characteristics of find contexts of archaeobotanical samples
33–46

6. General results
47–70

7. Taphonomic analysis and origin of archaeobotanical samples
71–100

8. Economy
101–106

9. Ecological attributes of wild species
107–132

10. Conclusion
133–136

Resumé
137–142

References
143–152

Attachments
153–244