Navigace

Kalendář akcí

Ve dnech 14. – 16. listopadu 2018 se v Archeologickém ústavu AVČR, Brno konalo v pořadí 30. sympozium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, konferenční série zaměřené na archeologickou problematiku rané doby dějinné ve středoevropském prostoru. Letošní ročník konference nazvaný Production – Consumption – Representation byl věnován jídlu a pití – tedy otázkám rostlinné i živočišné výroby v archeologických pramenech, nabídce potravin u protohistorických populací, stravovacím návykům i kultuře stolování v různých dobách a kulturách. Na dané téma se vyjádřilo přes sedmdesát odborníků z devíti evropských zemí z vědních oblastí archeologie, archeobotaniky, archeozoologie a antropologie. V popředí zájmu stály výsledky analýz stabilních izotopů získaných z kosterních pozůstatků, na jejichž základě je možné sledovat rozdíly ve stravování podle pohlaví, věku, hrobové výbavy apod. Překvapivé jsou doklady luxusních druhů pochutin v prostředí moravských mocenských center 9. století, např. výskyt vinné révy, broskvoní, okurek apod. Kultura stolování místní slovanské aristokracie kopíruje vzory francké, případně byzantské: to dokládají mimo jiné nálezy skleněných nádob cizí provenience. Prezentované příspěvky budou vydány ve formě odborné publikace pod hlavičkou obou pořadatelských organizací: Archeologického ústavu AV ČR, Brno a Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO).

Program
Abstrakta