Navigace

Ostatní monografie

Anotace

Obsahem práce je informovat o výsledcích výzkumu zaměřeného na konstrukci obrazu sídelní struktury v hospodářském zázemí raně středověké centrální aglomerace Mikulčice-Valy a na postavení tohoto prostoru v širším regionu středního toku Moravy. Základním principem výzkumu je analýza vztahu mezi formálními vlastnostmi archeologických dat a geografickým prostorem. Důležitou součástí výzkumu je archeologické predikční modelování a testování modelů pomocí nově získaných dat. V praktické rovině je výzkum postaven na práci v prostředí GIS. Výchozím bodem výzkumu byl obecný model, zaměřený na definování testovaných hypotéz. Druhým krokem bylo zpracování predikčních modelů (parametrický a kvantitativní popis komponentů sídelní sítě). Model je testován ve dvou krocích. Data sloužící k testování modelu jsme získali ve dvou krocích. V prvním se výzkum zaměřil na regiony s malou hustotou osídlení a v druhém na prostor vhodný k osídlení z hlediska přírodních podmínek. Cílem výzkumu na vymezeném území je (re)konstrukce sídelních forem a struktur a studium vývoje sídelního systému. Základní okruhy problémů, kterým budu v práci věnovat pozornost jsou: A) rovina empirického pozorování jevů – kvantifikace funkčních prvků (komponent) sídelní struktury v definovaném prostoru a čase v rovině neživých jednotek archeologické kultury; B) rovina analýzy jevů jako neživých jednotek archeologické kultury – sledování vývoje vztahu funkčních prvků sídelní struktury k jednotlivým vybraným environmentálním proměnným a poznání hranic historických sídelních areálů; C) rovina interpretace v pojmech živé kultury, historické společnosti – konstrukce sídelní struktury v daném prostoru a čase, poznání způsobu reflexe sídelní struktury na kulturní, politické či ekonomické změny (na změny vlastnických vztahů) a výzkum mentálních schémat v struktuře osídlení – vliv kulturních, politických či ekonomických změn na symbolické aspekty krajiny.

Obsah

1. Úvod
8

2. Teoretické a metodologické východiská, ciele výskumu
11–24

3. Štruktúra práce a metodika výskumu
25–28

4. Osídlenie a štruktúra osídlenia – definícia a vymedzenia
29–33

5. Prírodné prostredie (ekoparametre)
34–45

6. Osídlenie povodia stredného toku Moravy vo včasnom stredoveku – všeobecný model (testované hypotézy) a prvý predběžný model
46–110

7. Výskum osídlenia južnej části Dolnomoravského úvalu vo včasnom stredoveku
111–139

8. Južná čásť Dolnomoravského úvalu vo včasnom stedoveku – syntézy, interpretácie a modely
140–192

9. Záver
193–195

Pramene a literatúra
196–221

Résumé
222–227

Prílohy

Michaela Látková
1. Vyhodnotenie rastlinných zvyškov z lokality Mikulčice – plocha 100, rez opevnením
229–234

Michaela Látková
2. Vyhodnotenie rastlinných zvyškov z lokality Mikulčice – plocha M17, sídlisko Trapíkov
235–249

Jana Šušolová – Roman Hadacz – Veronika Králová – Peter Dundek – Daniel Volařík
3. Mikulčice-Trapíkov, mikromorfologický popis a exoskopická pozorování
250–260

Obrazová príloha
261–353