Navigace

Ostatní monografie

Obsah

ČÁST PRVÁ

Úvodem
7–8

I.  Výzkum dvouapsidové rotundy – VI. Kostela

1. První fáze výzkumu
11–14

2. Druhá fáze výzkumu
14–16

3. Jamky po kůlech
16–19

4. Shrnutí poznatků, získaných ve druhé fázi výzkumu
19–21

5. Situace v kvadrantu A – D
21–25

6. Stavební materiál
25–26

7. Pokus o rekonstrukci rotundy
27–29

8. Sídelní objekty ve vztahu k destrukci stavby
29–32

9. Kostelní hřbitov
32–38

II.  K otázce vzniku a zániku dvouapsidové rotundy – VI. Kostela

1. Rozbor a datování hrobových nálezů
39–67

2. Datování sídelních objektů I-IV, VI-VII v oblasti dvouapsidové rotundy
67–71

3. Časové určení hrobů, hloubených do destrukce dvouapsidové rotundy
71–74

4. Nálezové horizonty A – F a jejich datování
74–75

III.  Druhá rotunda – VII. Kostel

1. První fáze výzkumu v sektoru A – C
76–79

2. Druhá fáze výzkumu
79–83

3. Kostelní hřbitov
83–85

4. Datování VII. Kostela
85–87

IV.  Západ, Byzanc nebo Adriatická oblast?

1. Původ dvouapsidové velkomoravské rotundy v Mikulčicích
88–91

2. Původ českých rotund ve vztahu k novým objevům v Mikulčicích
91–100

V.  Některé nové pohledy na dějiny Moravy 9. století

1. Příspěvek objevů VI. A VII. kostela v Mikulčicích k řešení otázek, týkajících se společenských poměrů na Moravě v 9. století
101–113

2. Staré Město a Mikulčice
113–123

Úvahy závěrečné
123–126

Exkurs
Mikulčické hradiště po zániku velkomoravské správní a politické organizace

1. Náležela Morava ve druhé polovině 10. století k Čechám?
127–128

2. Byla v oblasti mikulčického hradiště trhová ves Slivnice?
129–131

 

ČÁST DRUHÁ

Hroby a nálezy u dvouapsidové rotundy – VI. kostela

Popisy hrobů a nálezů
135–177

Popisy kůlů uvnitř i vně dvouapsidové rotundy
178

Kůly lemující vnitřní obvod základní zdi lodi dvouapsidové rotundy
179

Kůly ve východní apsidě
179–180

Kůly v západní apsidě
180

Soustava vnějších kůlů
180–181

Nálezy ze sídelních objektů u rotundy
181–191

Kostel VII. hroby a nálezy

Popisy hrobů a nálezů
192–194

Vyobrazení

Seznam vyobrazení v textu 1–53
195–196

Tabule I – LXII

Résumé

Zwei grossmährische rotunden in Mikulčic (Zusammenfassung)
197–233

Textabbildungen
233–235

Tafeln I – LXII