Navigace

Mikulčické ediční řady

Kniha přináší stručný přehled nejvýznamnějších archeologických lokalit 9. století v nejbližším okolí slovanského hradiště v Mikulčicích. Mikulčické „Valy“ – přední centrum Velké Moravy – zkoumají pracovníci brněnského Archeologického ústavu Akademie věd již od roku 1954. Archeologické výzkumy neopevněných sídlišť i pohřebišť přinášejí informace pro poznání celé velkomoravské společnosti, především její socioekonomické struktury. V knize se čtenář postupně seznámí s nejlépe prozkoumanými velkomoravskými sídlišti a pohřebišti v okolí Mikulčic, a to v rámci abecedně uspořádaných katastrálních území na české i slovenské straně řeky Moravy. Ještě předtím – v úvodu knihy – se pozornost upře k historické krajině a vývoji bádání od jeho počátků v minulém století až po aplikaci moderních archeologických metod v rámci takzvané krajinné a prostorové archeologie. V závěru knihy čtenář najde interpretační modely, pomocí nichž lze názorně vysvětlit hlavní vzorce hospodářských a sociálních vztahů mikulčického centra s jeho hospodářským zázemím.

Obsah

Předmluva
4–5

1. Krajina v zázemí mikulčického hradiště – tehdy a dnes
6–11

2. Historie archeologického výzkumu v zázemí Mikulčic
12–19

3. Velkomoravská sídliště a pohřebiště prozkoumaná v zázemí Mikulčic
20–71

4. Velkomoravské osídlení v hospodářském zázemí Mikulčic
72–73

5. Sídliště
74–79

6. Pohřebiště
80–87

7. Explotační areály
88–91

8. Hospodářské a sociální vztahy mezi mikulčickým centrem a jeho zázemím
92–95

9. Archeologická krajina v zázemí předního mocenského centra 9. století – shrnutí a závěr
96–98

Výběr literatury
100

Resumé
102