Navigace

Lidé

PhDr. Čeněk Staňa, CSc. (1930–2003)

archeolog / vedoucí základny 1990–1993

Odborné zaměření

Specialista na slovanskou archeologii, zejména výzkum opevněných center.

Biografické údaje

Po skončení studia archeologie a historie na FF UJEP v Brně 1953 nastoupil do brněnského Archeologického ústavu, kde setrval až do konce 90. let a jako emeritní badatel v podstatě do konce svého života. V roce 1963 obhájil kandidátskou disertaci na téma „Staré Zámky u Líšně – výšinné hradiště velkomoravské“. V letech 1964–1975 vedl slovanské oddělení brněnského archeologického ústavu; funkci vedoucího oddělení raného středověku mohl zastávat opět až v letech 1990–1996. V transformačním období Akademie věd na začátku 90. let minulého století se podílel na stabilizaci archeologického ústavu; stál u zrodu jeho nové vědní koncepce, v letech 1990–1993 zastával místo vedoucího mikulčického pracoviště ARÚB, ve stejné době působil jako předseda vědecké rady ústavu.
Čeněk Staňa stál v čele výzkumů na významných moravských lokalitách, jako byla hradiště Staré Zámky u Líšně (vedle J. Poulíka a A. Medunové-Benešové), Rajhrad, Zelená Hora, Přerov (spolu s R. Procházkou a J. Kohoutkem) nebo velkomoravská pohřebiště Rajhrad, Rajhradice a Předmostí u Přerova. Významně se podílel na přípravě mezinárodních výstav „Velká Morava“.
Svůj nezanedbatelný odkaz zanechal i v Mikulčicích, zejména nasměrováním dalšího vývoje mikulčického výzkumu po roce 1989. Stál u zrodu tradice „Mezinárodních setkání v Mikulčicích“ (ITM) a mikulčických publikačních řad.

Výběrová bibliografie

Staňa 1960 – Č. Staňa, Slovanské obytné objekty na hradišti Staré Zámky u Líšně. Památky archeologické 51, 1960, 240–293.

Staňa 1963 – Č. Staňa, Slovanská hradiště v Dolních Rakousích. In: Sborník Arch. ústavu ČSAV Brno 2 (Brno 1963) 90–95.

Staňa 1967 – Č. Staňa, K poznání vývoje velkomoravských výšinných hradišť. Archeologické rozhledy 19, 1967, 699–704, tab. XII–XIII.

Staňa 1970 – Č. Staňa, Poznámky k počátkům doby stěhování národů na Moravě. Památky archeologické 61(2), 1970, 536–556.

Staňa 1972 – Č. Staňa, Velkomoravské hradiště Staré Zámky u Líšně. Stavební vývoj, Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 8 (Bratislava 1972) 109–171.

Staňa 1980 – Č. Staňa, Slovanská keramika v době vzniku slovanských států. In: IV. Medzinárodny kongres slovanskej archeológie, Sofia 15.–22. septembra 1980. Zborník referátov ČSSR (Nitra 1980) 152–159.

Staňa 1984 – Č. Staňa, Einige Fremdelemente in der materiellen Kultur der Brünner Gegend in 9. Jahrhundert. In: B. Chropovský (ed.), Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.–10. Jahrhundert. Symposium Nové Vozokany 3.–7. Oktober 1983 (Nitra 1984) 217–223.

Staňa 1985 – Č. Staňa, Mährische Burgwälle im 9. Jahrhundert. In: H. Friesinger/F. Daim (eds.), Die Bayern und ihre Nachbarn 2 (Wien 1985) 157–200.

Staňa 1986 – Č. Staňa, Nálezová situace a základní archeologická a historická charakteristika pohřebiště. In: H. Hanáková/Č. Staňa/M. Stloukal (eds.), Velkomoravské pohřebiště v Rajhradě (Praha 1986) 7–42.

Staňa 1986 – Č. Staňa, Výšinné únětické sídliště na Zelené hoře u Vyškova na Moravě. Archeologické rozhledy 38, 1986, 46–61, 117.

Staňa 1988 – Č. Staňa, Opevněné sídliště ze starší a z počátku střední doby bronzové v Přerově na Moravě. Slovenská archeológia 36(2), 1988, 309–328.

Staňa 1988 – Č. Staňa, Velkomoravské počátky Brněnska. In: V. Florec (ed.), Rodná země. Sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Nekudy, CSc. (Brno 1988) 168–180.

Staňa 1990 – Č. Staňa, Staré Město a velkomoravská hradiště. In: L. Galuška (ed.), Staroměstská výročí (Uherské Hradiště 1990) 71–79.

Staňa 1991 – Č. Staňa, Expansja Polski na Morawy za panowania Bolesława Chrobrego i problematyka archeologiczna tego okręsu, Studia Lednickie 2 (Poznań – Lednica 1991) 53–75.

Staňa 1993 – Č. Staňa, Pustiměřský hrad. Archaeologia historica 18, 1993, 181–197.

Staňa 1994 – Č. Staňa, Die Entwicklung der Keramik vom 8. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts in Mittelmähren. In: Č. Staňa (ed.), Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Internationale Tagungen in Mikulčice 1 (Brno 1994) 265–286.

Staňa 1994 – Č. Staňa (ed.), Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Internationale Tagungen in Mikulčice 1 (Brno 1994).

Staňa 1995 – Č. Staňa, Bemerkungen zur Keramik des sog. Donautyps. In: L. Poláček (ed.), Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Terminologie und Beschreibung. Internationale Tagungen in Mikulčice 2 (Brno 1995) 85–95.

Staňa 1995 – Č. Staňa, Příspěvek k poznání horizontu veligradského šperku. Sborník prací Fil. fakulty Brněnské university E 40, 1995, 37–45.

Staňa 1996 – Č. Staňa, Archäologische Erforschug mährischer Hohenburgwälle. In: Č. Staňa/L. Poláček (eds.), Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa. Mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung. Internationale Tagungen in Mikulčice 3 (Brno 1996) 267–281.

Staňa 1996 – Č. Staňa, Hledáme hrob sv. Metoděje. In: J. Jiljí (ed.), Sborník velehradský, Třetí řada č. 2 (Uherské Hradiště 1996), 5–23.

Staňa 1997 – Č. Staňa, Mikulčice a Pražský hrad. Archeologické rozhledy 49 (70 let výzkumu Pražského hradu), 1997, 72–85.

Staňa 1998 – Č. Staňa, Die frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mittelmähren. In: L. Poláček (ed.), Frühmitelalter­liche Graphittonkeramik in Mitteleropa. Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice 4 (Brno 1998) 87–125.

Staňa 1998 – Č. Staňa, Polské prvky v raně středověké keramice na Moravě. In: Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum (Poznań 1998) 273–287.

Staňa 1998 – Č. Staňa, Přerov – eine Burg des Bolesław Chrobry in Mähren. In: J. Henning – A. Ruttkay (eds.), Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa (Bonn 1998) 49–69.

Staňa 1999 – Č. Staňa, Dva unikátní raně středověké nálezy z Přerova na Moravě (kožený svršek boty a olověné mincovní závaží). Archeologické rozhledy 51(4), 1999, 760–773.

Staňa 1999 – Č. Staňa, Poznámky k vývoji střediskových sídel na Moravě v pravěku a v časné době dějinné. In: S. Moździoch (ed.), Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej (Wrocłav 1999) 77–95.

Staňa 2001 – Č. Staňa, Das Brünner Gebiet in der Zeit Boleslavs II. In: P. Sommer (ed.), Der Tschechische Staat um das Jahr 1000. Internationales Symposium Praha 9.–10. Februar 1999 (Praha 2001) 363–381.

Staňa 2001 – Č. Staňa, Osobitost velkomoravských šperků z Břeclavi-Pohanska. In: Z. Měřínský (ed.), Konference Pohansko 1999. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana 1/2000 (Brno 2001) 91–109.

Staňa 2001 – Č. Staňa, Slovanská Velká Morava – integrální součást raně středověké Evropy. In: L. Galuška/P. Kouřil/Z. Měřínský (eds.), Velká Morava mezi východem a západem (Brno 2001) 365–369.

Staňa 2006 – Č. Staňa, Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích. Katalog (Brno 2006).