Navigace

Lidé

PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.

archeolog / vedoucí základny
PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.

Odborné zaměření

Raně středověká keramika, sídlištní archeologie, archeologicko-etnologická problematika, zpracování starých výzkumů a metodika nových terénních prací v Mikulčicích, nové terénní výzkumy v Mikulčicích a okolí; záchranné výzkumy; správa mikulčických informačních systémů.

Biografické údaje

Studium archeologie a etnologie na Filosofické fakultě UK v Praze, zakončené magisterskou prací „Příspěvek k řešení problematiky keramiky tzv. „blučinského typu“ (2000). Postgraduální doktorandské studium tamtéž, zakončeno disertační prací „Tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích a otázka jeho poznání prostřednictvím studia keramických okruhů“ (2009). Na archeologickém pracovišti v Mikulčicích zaměstnán zpočátku jako technik (od roku 1993), poté jako archeolog (od roku 2001). Vedoucí mikulčického pracoviště.

Projekty

Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích
GA ČR 17-01878S, doba řešení 2017–2019, spolupracovník
VÍCE INFORMACÍ

Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy jako sociální, duchovní a chronologický fenomén
GA ČR GP13-20936P, doba řešení 2013–2017, řešitel
VÍCE INFORMACÍ

Mosty 9. století v Mikulčicích. Říční archeologie a paleoekologie
GA ČR GAP405/11/2258, doba řešení 2011–2013, spolupracovník
VÍCE INFORMACÍ

Archeologické prameny z raně středověkých Mikulčic – podhradí
GA AV IAA800010703, doba řešení 2007–2009, spolupracovník
VÍCE INFORMACÍ

Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic
GA ČR GA404/07/1513, doba řešení 2007–2010, spolupracovník
VÍCE INFORMACÍ

Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech
GA ČR GA404/05/2671, doba řešení 2005–2007, spolupracovník
VÍCE INFORMACÍ

Nejbližší zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích – vývoj a sociálně-ekonomická struktura
GA ČR GA404/04/0013, doba řešení 2004–2006, spolupracovník
VÍCE INFORMACÍ

 

Výběrová bibliografie

Hladík/Mazuch/Látková 2022 – M. Hladík/M. Mazuch/M. Látková, Great Moravian Settlement in Mikulčice-Trapíkov and Economic Hinterland of the Power Centre. Rural Economy, Centres and Organisational and Functional Principles of Great Moravia. Studien zum Burgwall von Mikulčice XIII. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 62 (Brno 2022).

Hladík/Mazuch/Poláček 2020 –M. Hladík/M. Mazuch/L. Poláček, Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v 9. století. Mikulčice-průvodce V (Brno 2020).

Poláček/Bartošková/Mazuch/Hladík/Látková/Hajnalová 2019 – L. Poláček/A. Bartošková/M. Mazuch/M. Hladík/M. Látková/M. Hajnalová, Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice. Studien zum Burgwall von Mikulčice 9. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 40 (Brno 2019).

Mazuch/Hladík/Skopal 2017 –M. Mazuch/M. Hladík/R. Skopal, Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy (sociální, duchovní a chronologický fenomén). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 56 (Brno 2017).

Mazuch 2014 – M. Mazuch, Findings About the Early Medieval Fortification of the Mikulčice-Valy Acropolis. Slavia Antiqua 55, 2014, 7–65.

Mazuch 2013 – M. Mazuch, Předběžné výsledky záchranného výzkumu SZ úseku opevnění akropole raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy. Přehled Výzkumů 54, 2013, 25–44.

Mazuch 2013 – M. Mazuch, Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích (Brno 2013).

Mazuch/Hladík 2013 – M. Mazuch/M. Hladík, Grave Pit Modifications and Wooden Structures in the Great Moravian Graves and Their Information Potential for Cognition of the Social Structure of the Great Moravian Society. Přehled Výzkumů 54, 2013, 45–55.

Mazuch 2012 – M. Mazuch, Doklady novověkých aktivit v prostoru zaniklého raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy. Jižní Morava, Vlastivědný Sborník 48, 2012, 7–45.

Mazuch 2012 – M. Mazuch, K údajné existenci tzv. kruhového pohanského kultovního objektu v podhradí velkomoravského mocenského centra Mikulčice-Valy. Slavia Antiqua 53, 2012, 15–36.

Mazuch 2012 – M. Mazuch, Prostor severovýchodní brány akropole raně středověkého mocenského centra Mikulčice-Valy. Přehled Výzkumů 53, 2012, 69–95.

Hladík/Mazuch 2010 – M. Hladík / M. Mazuch, Problém interpretace vzájemného vztahu sídlištních a pohřebních komponent v prostoru mikulčické raně středověké aglomerace. Přehled Výzkumů 51, 2010, 197–207.

Mazuch 2010 – M. Mazuch, Revidierte Interpretation der „kreisförmigen heidnischen Kultstätte“ im nördlichen Suburbium von Mikulčice. In: L. Poláček / J. Maříková-Kubková (eds.), Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Internationale Tagungen in Mikulčice 8 (Brno 2010) 123–134.

Mazuch 2010 – M. Mazuch, Výzkumy severního podhradí hradiště Mikulčice-Valy. K otázce násilného zániku velkomoravských mocenských center na počátku 10. věku. In: J. Doležal / M. Wihoda (eds.), Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové, žáci (Brno 2010) 137–160.

Mazuch 2009 – M. Mazuch, Několik poznámek k chronologii a datování hmotné kultury doby hradištní na Moravě. In: P. Dresler / Z. Měřínský (eds.), Archeologie doby hradištní (Brno 2009) 211–216.

Mazuch 2009 – M. Mazuch, Tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích a otázka jeho poznání prostřednictvím studia keramických okruhů. Nepublikovaná dizertační práce, Filozofická Fakulta, Univerzita Karlova (Praha 2009).

Mazuch 2008 – M. Mazuch, Slovanské sídliště v poloze Mikulčice „Podbřežníky“. Přehled Výzkumů 49, 2008, 165–182.

Hladík/Mazuch/Poláček 2008 – M. Hladík / M. Mazuch / L. Poláček, Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice und seine Bedeutung in der Struktur des Siedlungskomplexes. In: I. Boháčová / L. Poláček (Hrsg.), Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice 7 (Brno 2008) 179–212.

Poláček et al. 2007 – L. Poláček / M. Mazuch / M. Hladík / A. Bartošková, Stav a perspektivy výzkumu podhradí mikulčického hradiště. Přehled Výzkumů 48, 2007, 119–142.

Mazuch 2006 – M. Mazuch, Mikulčice (okr. Hodonín), Hradiště Mikulčice-Valy, severní podhradí, plocha P 2005. Přehled Výzkumů 47, 2006, 256–257.

Poláček/Mazuch/Baxa 2006 – L. Poláček / M. Mazuch / P. Baxa, Mikulčice – Kopčany. Stav a perspektivy výzkumu. Arch. Rozhledy 58, 2006, 623–642.

Mazuch/Poláček 2004 – M. Mazuch / L. Poláček, Mikulčice (okr. Hodonín), „Kopec“. Vrcholný středověk. Tvrz. Záchranný výzkum. Přehled Výzkumů 45, 2004, 211.

Mazuch/Poláček/Škojec 2004 – M. Mazuch / L. Poláček / J. Škojec, Čejč (okr. Hodonín), „Nad hřbitovem“. Raný středověk – doba středo a mladohradištní. Pohřebiště. Záchranný výzkum. Přehled Výzkumů 45, 2004, 195.

Mazuch 2003 – M. Mazuch, Fischereigerät aus Mikulčice und die Frage des Fischanteils an der Ernährung der Bewohner des Burgwalls. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 5 (Brno 2003) 355–399.

Mazuch 2003 – M. Mazuch, Předstihový výzkum na tzv. „akropoli“ velkomoravského hradiště Mikulčice- „Valy“. Přehled Výzkumů 44, 2003, 51–56.

Mazuch 2003 – M. Mazuch, Zur Frage der Nutzung von Tongewichten aus Mikulčice. In: L. Poláček (Hrsg.), Studien zum Burgwall von Mikulčice 5 (Brno 2003) 401–419.