Navigace

Lidé

Mgr. Marek Hladík, PhD.

archeolog / vedoucí Střediska pro slovanskou a středověkou archeologii
Mgr. Marek Hladík, PhD.

Odborné zaměření

Archeologická metoda a teorie, raně středověké archeologie, prostorová a krajinná archeologie, vývoj osídlení a hospodářská problematika, výzkum sídelních struktur a jejich vztahu k přírodnímu prostředí, GIS, aplikace statistických metod v archeologii, matematické modelování sociálně-ekonomického kontextu v archeologii, modelováni kauzálních sítí, geoarcheologie, bioarchaeologie

Biografické údaje

Studium archeologie na Filozofické fakultě UK v Bratislavě zakončené diplomovou prací „Hrad Sitno – výsledky archeologického výskumu“ (2005). Postgraduální doktorské studium tamtéž zakončeno dizertační prací „Sídelný vývoj na slovensko-moravskom pohraničí vo včasnom stredoveku. Južná časť ‚Dolnomoravského úvalu‘ vo včasnom stredoveku“ (2012). Na archeologickém pracovišti ARÚB v Mikulčicích zaměstnán od roku 2006. Laureát ceny Jana Rulfa za rok 2013 (5. místo). Vedoucí Střediska pro slovanskou a středověkou archeologii na ARÚB.

Projekty

Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích
GA ČR 17-01878S, doba řešení 2017–2019, spolupracovník
VÍCE INFORMACÍ

Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy jako sociální, duchovní a chronologický fenomén
GA ČR GP13-20936P, doba řešení 2013–2017; spolupracovník
VÍCE INFORMACÍ

Mosty 9. století v Mikulčicích. Říční archeologie a paleoekologie
GA ČR GAP405/11/2258, doba řešení 2012–2013, spolupracovník
VÍCE INFORMACÍ

Archeologické prameny z raně středověkých Mikulčic – podhradí
GA AV IAA800010703, doba řešení 2007–2009, spolupracovník
VÍCE INFORMACÍ

Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech
GA ČR GA404/05/2671, doba řešení 2005–2007, spolupracovník
VÍCE INFORMACÍ

Nejbližší zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích – vývoj a sociálně-ekonomická struktura
GA ČR GA404/04/0013, doba řešení 2004–2006, spolupracovník
VÍCE INFORMACÍ

 

Výběrová bibliogragie

Hladík/Mazuch/Látková 2022 – M. Hladík/M. Mazuch/M. Látková, Great Moravian Settlement in Mikulčice-Trapíkov and Economic Hinterland of the Power Centre. Rural Economy, Centres and Organisational and Functional Principles of Great Moravia. Studien zum Burgwall von Mikulčice XIII. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 62 (Brno 2022).

Hladík 2020 – M. Hladík, Mikulčice and Its Hinterland. An Archaeological Model for Medieval Settlement Patterns on the Middle Course of the Morava River (7th to Mid-13th Centuries). East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, Volume 61 (Leiden 2020).

Hladík/Mazuch/Poláček 2020 –M. Hladík/M. Mazuch/L. Poláček, Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v 9. století. Mikulčice-průvodce V (Brno 2020).

Poláček/Bartošková/Mazuch/Hladík/Látková/Hajnalová 2019 – L. Poláček/A. Bartošková/M. Mazuch/M. Hladík/M. Látková/M. Hajnalová, Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice. Studien zum Burgwall von Mikulčice 9. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 40 (Brno 2019).

Mazuch/Hladík/Skopal 2017 –M. Mazuch/M. Hladík/R. Skopal, Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy (sociální, duchovní a chronologický fenomén). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 56 (Brno 2017).

Tamaškovič/Hladík 2015 – J. Tamaškovič / M. Hladík, Povodie dolnej Moravy vo včasnom stredoveku (Tézy z hranice 2). In: P. Vrablec (ed.), Malacky a okolie 8, História (Malacky 2015).

Hladík 2014 – M. Hladík, Hospodárske zázemie Mikulčíc. Sídelná štruktúra na strednom toku rieky Morava v 9. – 1. polovici 13. storočia (Brno 2014).

Hladík et al. 2014 – M. Hladík / R. Hadacz / A. Dohnalová / J. Šušolová / M. Látková / J. Kynický, Fortification of the suburb of the Great Moravian stronghold at Mikulčice-Valy. Slavia Antiqua 55, 2014, 67–124.

Poláček et al. 2014 – L. Poláček / M. Mazuch / M. Hladík / Š. Krupičková, Between science and show – on the state of research and presentation of the early medieval power centre in Mikulčice (Czech Republic). In: C. von Carnap-Bornheim (ed.), Quo vadis? Status and future perspectives of long-term excavations in Europe (Neumünster – Hamburg 2014) 179–209.

Poláček/Hladík 2014 – L. Poláček / M. Hladík, Archaeological excavation B 2012 of the filled-up riverbed and bridge No. 1 in Mikulcice. In: L. Poláček (ed.), Mikulčice river archaeology. New interdisciplinary research into bridge No. 1. Internationale Tagungen in Mikulčice 10 (Brno 2014) 27–60.

Havelková/Hladík/Velemínský 2013 – P. Havelková/M. Hladík/P. Velemínský. Entheseal Changes: Do They Reflect Socioeconomic Status in the Early Medieval Central European Population? (Mikulčice-Klášteřisko, Great Moravian Empire, 9th–10th centrury). International Journal of osteoarchaeology 23, 2013, 237–251.

Hladík 2013 – M. Hladík, Nedeštruktívny výskum sídelnej štruktúry v zázemí včasnostredovekého centra Mikulčice-Valy (Moravská Nová Ves – Padělky od vody). In: O. Chvojka (ed.), Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference. Jindřichův Hradec 6.3–7.3 2013 (České Budějovice 2013) 131–136.

Hladík et al. 2013 – M. Hladík / M. Milo / T. Tencer / J. Zeman, Geofyzikálny prieskum sídliskových štruktúr v Moravskej Novej Vsi, okr. Břeclav. In: O. Chvojka (ed.), Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference. Jindřichův Hradec 6.3–7.3 2013 (České Budějovice 2013) 131–136.

Hladík/Poláček 2013 – M. Hladík / L. Poláček, Interdisciplinárny výskum riečneho koryta a pozostatkov mosta medzi severozápadným podhradím a opevneným predhradím mikulčickej aglomerácie (archeologická analýza). Přehled výzkumů 54(2), 2013, 9–24.

Mazuch/Hladík 2013 – M. Mazuch/M. Hladík, Grave pit modifications and wooden structures in the Great Moravian graves and their information potential for cognition of the social structure of the Great Moravian society. Přehled výzkumů 54(2) (Brno 2013) 45–55.

Hladík 2012 – M. Hladík, Severozápadní brána a opevnenie na predhradí hradiska Mikulčice-Valy. Přehled Výzkumů 53(2), 2012, 39–67.

Hladík 2012 – M. Hladík, Sídelný vývoj na slovensko-moravskom pohraničí vo včasnom středověku. Južná čásť „Dolnomoravského úvalu“ vo včasnom stredoveku. Nepublikovaná disertační práce, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta (Bratislava 2012).

Hladík 2012 – M. Hladík, Výskum sídelných štruktúr v zázemí včasnostredovekého hradu v Mikulčiciach. In: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci (Brno 2012) 111–135.

Hladík 2011 – M. Hladík, „Tí druhí“ a „teoretickí“ archeológovia. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského, Katedra Archeológie. Musaica 27 (Bratislava 2011) 299–302.

Hladík 2011 – M. Hladík, Výskum včasnostredovekého osídlenia na slovensko-moravskom pohraničí. Južná časť „Dolnomoravského úvalu“ vo včasnom stredoveku (Téze z hranice). Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Musaica 27 (Bratislava 2011).

Hladík 2010 – M. Hladík, Využitie GIS pri výskume sídelných štruktúr a spôsobu využívania krajiny v zázemí včasnostredovekej aglomerácie Mikulčice-Valy. GIS v archeológii 2010 (Nitra 2010) 8–25.

Hladík 2010 – M. Hladík, Zur Grage der heidnischen Kultstätte in „Těšický les“ im Suburbium des Burgwalls von Mikulčice. In: L. Poláček / J. Maříková-Koubková (Hrsg.), Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Internationale Tagungen in Mikulčice 8 (Brno 2010), 101–121.

Hladík/Mazuch 2010 – M. Hladík / M. Mazuch, Problém interpretace vzájemného vztahu sídlištních a pohřebních komponent v prostoru mikulčické raněstředověké aglomerace. Přehled Výzkumu 51(1–2), 2010, 197–208.

Vachůt/Hladík 2010 – P. Vachůt / M. Hladík, Nálezy raně středověkých keramických chrastítek ve tvaru vejce z Moravy. In: Š. Ungerman / R. Přichystalová / M. Šulc / J. Mazáčová (eds.), Zaměřeno na středověk. Zdeňku Měřínskému k 60. narozeninám (Praha 2010) 203–210.

Hladík/Mazuch/Poláček 2008 – M. Hladík / M. Mazuch / L. Poláček, Das Suburbuim des Burgwalls von Mikulčice und seine Bedeutung in der Struktur des Siedlungskomplexes. In: I. Boháčová / L. Poláček (Hrsg.), Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice 7. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 35 (Brno 2008) 179–212.

Hladík/Poláček/Škojec 2008 – M. Hladík / L. Poláček / J. Škojec, K problematike vývoja osídlenia údolnej nivy na strednom toku rieky Moravy v 9. až prvej polovici 13. storočia. In: L. Galuška / P. Kouřil / J. Mitáček at al. Východní Morava v 10 až 14. století (Brno 2008) 81–94.

Poláček et al. 2007 – L. Poláček / M. Mazuch / M. Hladík / A. Bartošková, Stav a perspektivy výzkumu podhradí mikulčického hradiště. Přehled Výzkumů 48, 2007, 119–142.