Navigace

Lidé

Doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc. (1938–2014)

archeolog / vedoucí základny 1975–1990

Odborné zaměření

Významná osobnost české archeologie, univerzitní pedagog, odborník na slovanské období, zejména střední dobu hradištní (velkomoravské období). Zaměření na otázky související s počátky slovanského osídlení v Evropě a s poznáním jeho vývoje v předvelkomoravském období. Dále příspěvky k problematice náboženství starých Slovanů a k šíření křesťanství. Dlouholetý vedoucí mikulčického výzkumu.

Biografické údaje

Studium archeologie a historie na FF UJEP dokončil 1960 (titul PhDr., 1967). Od 1960 zaměstnán v ARÚB, od 1963 na detašovaném pracovišti ARÚB v Mikulčicích, kde zastával v letech 1975 až 1990 funkci vedoucího. Od 1990 působil dál na ARÚB jako vědecký pracovník, současně (od 1992) byl poslancem Federálního shromáždění ČSFR a 1996-2002 poslancem parlamentu ČR za KSČM.
Na začátku svého působení v Mikulčicích v 60. letech přispěl významně k ujednocení metodiky a strategie mikulčického výzkumu. V letech 1964–1990 byl faktickým vedoucím a koordinátorem všech výzkumných aktivit v Mikulčicích. Od 1975 rozšířil výrazně působnost pracoviště na oblast zázemí hradiště (rozsáhlé výzkumy v Prušánkách, Mutěnicích, Nechvalíně). Od 60. let se autorsky podílel na přípravě četných výstav, domácích i zahraničních. Byl autorem stálé expozice v NKP Mikulčice.

Výběrová bibliografie

Klanica 1967 – Z. Klanica, Předvelkomoravský horizont v Mikulčicích a jeho vztahy k Podunají. Archeologické rozhledy 19(5), 1967, 686–692.

Klanica 1968 – Z. Klanica, Zur Frage der Anfänge des Burgwalls „Valy“ bei Mikulčice. Archeologické rozhledy 20(5), 1968, 626–644, 703–704.

Klanica 1970 – Z. Klanica, Velkomoravský gombík. Archeologické rozhledy 22(4), 1970, 421–446.

Klanica 1971 – Z. Klanica, Dvě mikulčická kování s figurální výzdobou. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university E 16, 1971, 185–198.

Klanica 1972 – Z. Klanica, Současný stav výzkumu v Mikulčicích. Archeologické rozhledy 24(2), 1972, 182–188, 239–240.

Klanica 1974 – Z. Klanica, Práce klenotníků na slovanských hradištích. Studie Arch ústavu ČSAV 2 (6) v Brně (Praha 1974).

Klanica 1984 – Z. Klanica, Die südmährischen Slawen und anderen Ethnika im archäologischen Material des 6.–8. Jahrhunderts. In: B. Chropovský (ed.), Interaktionen der mittelaeuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.–10. Jahrhundert (Nitra 1984) 139–150.

Klanica 1985 – Z. Klanica, Mikulčice-Klášteřisko. Památky archeologické 76(2), 1985, 474–539.

Klanica 1985 – Z. Klanica, Mikulčice, gegenwärtiger Stand und Perspektiven (Bez. Hodonín). Přehled výzkumů 1983/30, 1985, 39–44.

Klanica 1985 – Z. Klanica, Náboženství a kult, jejich obraz v archeologických pramenech. In: J. Poulík/B. Chropovský (eds.), Velká Morava a počátky československé státnosti (Bratislava 1985) 107–139.

Klanica 1986 – Z. Klanica, Počátky slovanského osídlení našich zemí (Praha 1986).

Klanica 1987 – Z. Klanica, K vývoji sídlištní struktury zázemí Mikulčic v 6. – 13. století. XVI. Mikulovské sympozium 1986 (Praha 1987) 127–133.

Klanica 1988 – Z. Klanica, Slovanský templ, palác a kostel. In: V. Frolec (ed), Rodná země. Sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Nekudy, CSc. (Brno 1988) 156–167.

Klanica 1990 – Z. Klanica, K počátkům staromoravského kostrového pohřbívání. In: L. Galuška (ed.), Staroměstská výročí. Sborník příspěvků ze slavnostního zasedání u příležitosti 40 let archeologických výzkumů Moravského muzea ve Starém Městě a výročí objevů první velkomoravské zděné stavby ve Starém Městě Na Valách (Brno – Uherské Hradiště 1990) 57–64.

Klanica 1993 – Z. Klanica, Hlavní hrobka v moravské bazilice. Medievala historica Bohemica 3, 1993, 97–109.

Klanica 1997 – Z. Klanica, Křesťanství a pohanství staré Moravy. In: R. Marsina/A. Ruttkay (eds.), Svätopluk 894–1994 (Nitra 1997) 93–137.

Klanica 2006 – Z. Klanica, Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště I, II (Brno 2006).

Klanica 2007 – Z. Klanica, Interpretace moravských objektů slovanského kultu. In: E. Kazdová/V. Podborský (eds.), Studium sociálních a duchovních struktur pravěku (Brno 2007) 331–349.

Klanica 2008 – Z. Klanica, Zur Struktur des frühmittelalterlichen Zentrums in Mikulčice. In: I. Boháčová/L. Poláček (eds.), Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice 7 (Brno 2008) 213–227.