Navigace

Other monographs

Obsah

I. Úvod
3–6

II. Nivní uloženiny v Československu
7–8

Povodí Moravy
8–12

Povodí Odry
12

Ostatní povodí v ČSSR
13

III. Nivní uloženiny v sousedních zemích
14

Povodí Vesery a Leine
14–15

Povodí Labe mimo území ČSSR
15

Povodí Dunaje
15–16

Povodí Visly
16–17

IV. Průběh sedimentace nivních uloženin
18–19

V. Půdní poměry a vegetační kryt údolní nivy před sedimentací mladých povodňových uloženin
20–22

VI. Fosilní květena z nivy řeky Moravy
23

Mikulčice
23–33

Strážnice
33–35

Kvasice
35–41

Olomouc
42–45

Mohelnice
45–47

VII. Fosilní květena z nivy řeky Opavy
48

Opava – Vávrovice
48–52

Kozmice
52–53

Děhylov
53–54

VIII. Fosilní květena z nivy říčky Stonávky
55

Albrechtice u Českého Těšína
55–61

IX. Údolní niva v mladém holocénu
62

Změny v reliéfu údolní nivy
62–63

Vegetační kryt údolní nivy v době hradištní ve starých sídelních oblastech
63–66

Synantropní rostliny v uloženinách údolní nivy
66–67

Údolní niva mimo staré sídelní oblasti
67–69

Závěr
70–71

Die Talaue in der Burgwallzeit (Tschechoslowakei – Morava und Odragebiet) – Zusammenfassung
72–74

Literatura
75–77