Navigace

Lidé

Prof. PhDr. Josef Poulík, DrSc. (1910–1998)

archeolog / vedoucí základny 1954–1975

Odborné zaměření

Významná osobnost české archeologie, odborník na slovanské období, zejména střední dobu hradištní (velkomoravské období). Univerzitní profesor, koordinátor mezinárodní výstavy „Velká Morava“, objevitel velkomoravských Mikulčic.

Biografické údaje

Archeologii začal studovat na FF MU v Brně roku 1938 a po válečném přerušení dokončil na FF UK v Praze. Od roku 1945 vedl pobočku Státního archeologického ústavu v Brně. Po vzniku ČSAV (1952) byl ředitelem brněnské pobočky Archeologického ústavu ČSAV, od roku 1970 ředitelem samostatného ARÚ v Brně, v normalizačních letech od roku 1974 ředitelem obou ústavů (v Brně i v Praze) a od roku 1976 spojeného ARÚ ČSAV se sídlem v Brně a pracovištěm v Praze; po opětovném rozdělení ústavu roku 1983 pak ředitelem samostatného ARÚ Brno až do roku 1990. Byl též vedoucím redaktorem Památek archeologických (1975–79) a Archeologických rozhledů (1976–90). V téže době měl v souladu s výraznou politickou angažovaností i významné postavení v ČSAV. Pedagogicky působil na FF UJEP v Brně. Byl i členem řady institucí zahraničních a mezinárodních. Po výzkumech 40. let se zaměřil na velkomoravské období a jeho působištěm se od roku 1954 staly Mikulčice. Byl rovněž iniciátorem archeologické výstavy „Velká Morava“, prezentované v 60.–70. letech u nás i v zahraničí.

Nejvýznamější monografie

Poulík 1948 – J. Poulík, Staroslovanská Morava (Praha 1948).

Poulík 1950 – J. Poulík, Jižní Morava – země dávných Slovanů (Brno 1950).

Poulík 1956 – J. Poulík, Z hlubin věků (Praha 1956).

Poulík 1960 – J. Poulík, Staří Slované budují svůj stát (Gottwaldov 1960).

Poulík 1959 (1962) – J. Poulík, Velkomoravské hradiště Mikulčice (Gottwaldov 1959, Brno 1962).

Poulík 1963 – J. Poulík, Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích (Praha 1963).

Poulík 1967 – J. Poulík, Pevnost v lužním lese (Praha 1967).

Poulík 1974 – J. Poulík, Mikulčice: Velkomoravské mocenské ústředí (Praha 1974).

Poulík 1975 – J. Poulík, Mikulčice – pevnost a sídlo knížat velkomoravských (Praha 1975).

Poulík 1995 – J. Poulík, Žuráň v dějinách střední Evropy (Nitra 1995).